W dniu 7 sierpnia 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków oraz zakończenie etapu projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel wraz z Radnymi: Józef Glagla, Henryk Goldman, Brygida Hosz, Regina Kowalska, Anna Margoś-Lisik, Irena Musioł, Andrzej Wiadern i Małgorzata Wosiek, Posłanki na Sejm RP Barbara Dziuk i Krystyna Szumilas, Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Józef Kruczek, przedstawiciele Samorządu Gminy Sośnicowice: Zastępca Burmistrza Bernard Wilczek, Sekretarz Gminy Kazimierz Kaczmar, Skarbnik Gminy Justyna Pach; Dyrektor ZGKiM Adam Cieślok, Przewodnicząca Rady Mieszkańców Sośnicowic Barbara Ludwig oraz przedstawiciele Wykonawców.

Po tradycyjnym przecięciu wstęgi, którego dokonali: Burmistrz Sośnicowic Leszek Kołodziej, Przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel, przedstawiciel firmy „MODUŁ” Sp. z o.o Bartłomiej Guzik oraz PRUiMu Arkadiusz Kasper, ks. Marcin Gajda, proboszcz Parafii pw. św. Jakuba, dokonał poświęcenia obiektu. Następnie Burmistrz Sośnicowic opowiedział o obiekcie i całej inwestycji. Na koniec zgromadzeni goście zostali oprowadzeni po obiekcie przez Dyrektora ZGKiM.

Tak wyglądała realizacja projektu:

W dniu 27 października roku 2021 zostały podpisane umowy z Wykonawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym ZP-7/2021 „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków”. Zadanie realizowane jest przez dwóch generalnych wykonawców :

 1.  W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej realizację prowadziło Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą przy ulicy Nad Bytomką 1, w Gliwicach.

Osoby odpowiedzialne:
– prezes zarządu przedsiębiorstwa – Waldemar Macyszyn
– kierownik budowy – Adrian Zemła
– kierownicy robót – Michał Kloc, Kamila Kochut,
– pracownicy: Wojciech Kolarczyk, Agata Bielecka

2. W zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Trachach realizację prowadziło Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. z siedzibą Stróżówka 67, w Gorlicach.

Osoby odpowiedzialne:
– prezes przedsiębiorstwa –  Andrzej Guzik
– kierownik budowy –  Roman Białobonk
– kierownicy robót – Piotr Bąk, Bartłomiej Guzik,
– pracownicy: Agnieszka Guzik, Jan Bijoś

3. Nadzór nad inwestycją prowadziło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o. Marcin Wieczorek z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Armii Krajowej 60/62, wyłonione w przetargu nieograniczonym ZP-10/2021, z którą podpisano umowę dnia 10 grudnia 2021 r.

Osoby odpowiedzialne:
– prezes przedsiębiorstwa – Marcin Wieczorek
– insp. sanitarny i konstrukcyjno budowlanej: Przemysław Prosińskie
– koordynator i technolog: Katarzyna Woszczyk – Cierzyńska
– insp. elektryczny – Jarosław Baradziej
– insp. drogowy –  Sebastian Syma

4. Nadzór autorski w zakresie kanalizacji sanitarnej pełnili Sławomir i Magdalena Stolarscy z MS-PRO Sławomir Stolarski z siedzibą w Tychach , ul. gen. Andersa 3A/9. Natomiast w zakresie oczyszczalni ścieków pełniło Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych – Instalacyjnych REDDO Piotr Trybała z siedzibą w Gliwicach przy ul. Krokusów 11.

5. Nadzór archeologiczny nad pracami w obszarach objętych nadzorem archeologicznym pełnił Radosław Zdaniewicz, prowadzący działalność Górnośląska Pracownia Archeologiczna Radosław Zdaniewicz z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Obrońców Pokoju 45/3.

Inwestycja współfinansowana była z środków unijnych uzyskanych dnia 25 maja 2021 r. poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.05.01.01-24-01FF/20-00 w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” dział 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddział 5.1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT”.

W ramach zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnciowice – etap II” wykonano:

 1. 1387,50 m, ø 250 mm kamionka przeciskowa
 2. 1187,77 m, ø 200 mm kamionka przeciskowa
 3. 225,01 m, ø 150 mm kamionka przeciskowa
 4. 2647,03 m, ø 250 mm PVC
 5. 6191,61 m, ø 200 mm PVC
 6. 2224,54 m, ø 160 mm PVC
 7. 130,92 m ø 160 mm PE
 8. 219,07 m ø 125 mm PE
 9. 722,84 m ø 90 mm PE
 10. 679,71 m ø 63 mm PE

Łącznie: 15616,00 m kanalizacji grawitacyjno – tłocznej
oraz 16 przepompowni ścieków w tym 7 sieciowych i 9 przydomowych w miejscowości Sośnicowice i Trachy,
Biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 420m3/d w miejscowości Trachy, wraz z infrastruktura techniczną sąsiadującą:

 1. Droga dojazdowa
 2. Budynek techniczno-socjalny
 3. Stacja zlewcza
 4. Przepompownie

Ponadto zlikwidowano istniejącą oczyszczalnię ścieków w Sośnicowicach przy ul. Powstańców.

Zadanie zrealizowano w terminie umownym. Po weryfikacji wykonanych prac Zamawiający podpisał Protokół odbioru końcowego z Wykonawcą oczyszczalni ścieków w dniu 04.07.2023 r., natomiast z wykonawca kanalizacji sanitarnej w dniu 11.07.2023 r.

W związku z zakończeniem inwestycji informujemy, iż istnieje możliwość podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, co zarazem jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wnioski o warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Powstańców 6 w Sośnicowicach.

Wniosek do pobrania na stronie https://www.sosnicowice.pl/mozliwosc-przylaczenia-sie-do…/ oraz w urzędzie miejskim.