zagospod przestrzenne - 1

W dniu 20 lipca 2022 r. Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Sośnicowic, podjęła uchwałę
nr XLVIII/383/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice. Zmiana miejscowego planu opracowywana jest na podstawie istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 25 listopada 2013 r. Nr XXXV/306/2013 oraz uchwałą zmieniającą Nr XXIX/230/2021 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany “Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice “, a więc nie może naruszać jego ustaleń.

Obecnie prace nad opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice są na etapie opiniowania.

Na naszej stronie internetowej https://sosnicowice.i-gmina.pl/  w zakładce obsługa interesanta → zagospodarowanie przestrzenne → zmiana MPZP,  można śledzić kolejne etapy projektowe ww. zmiany miejscowego planu.

Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu nastąpi w dniach od 11.03.2024 r. do 10.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sośnicowice w zakładce PLANY MIEJSCOWE → MPZP Wyłożenie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. w sali Gminnego Centrum Kulturalno-Społecznego w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1 o godzinie 15.00.

Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice można wnosić w okresie od 11.03.2024 r. do 25.04.2024 r.  Wnioski dostępne  będą pod adresem https://sosnicowice.i-gmina.pl/wnioski1

Proszę śledzić naszą stronę internetową https://www.sosnicowice.pl/ w zakładce AKTUALNOŚCI.

Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gminnej w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach pod nr tel. 32 335 86 24.