zagospod przestrzenne - 1

Ogłoszenie Burmistrza Sośnicowic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice – dotyczącym części terenów objętych zmianą planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 66 ust. 2 oraz art. 67 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) i w związku z uchwałą Nr XLVIII/383/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice: zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice – dotyczącym części terenów objętych zmianą planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu,

w dniach pracy urzędu od 6 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach,
44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19, w Referacie Gospodarki Gminnej Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach pokój nr 16, piętro 2.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie również udostępniony do wglądu
w wyżej wymienionym okresie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: obsługa interesanta/zagospodarowanie przestrzenne/zmiana MPZP/Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice oraz na stronie https://sip.gison.pl/sosnicowice w zakładce PLANY MIEJSCOWE→Wyłożenie 2

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. w budynku Rady Miejskiej w Sośnicowicach, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 17 o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Sośnicowic z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2024 r. w formie:

▪     w formie papierowej do Burmistrza Sośnicowic na adres: 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19,

▪     elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@sosnicowice.pl lub przez platformę e-PUAP,

▪     za pomocą odpowiedniego formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: WNIOSKI/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Należy podać informację pozwalającą na identyfikację obszaru, którego dotyczy uwaga, np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Sośnicowic w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Sośnicowic.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w zakładce RODO Dane Osobowe – zamieszczona jest Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.