RGG.6722.1.2022.ET                                                                 Sośnicowice, dnia 21 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Sośnicowic

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Sośnicowicach uchwały Nr XLVIII/383/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice.

Opracowaniem objęty jest obszar całej gminy Sośnicowice określony w załączniku graficznym do wyżej wymienionej  uchwały.

Wnioski mogą być składane do dnia 27 stycznia 2023 r.:

–   w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19,   

–   ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Gminnej Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach,

–   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@sosnicowice.pl lub przez platformę e-PUAP.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Należy podać informację pozwalającą na identyfikację obszaru, którego dotyczy wniosek, np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Sośnicowic.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w zakładce RODO Dane Osobowe – zamieszczona jest Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

                                                                                              Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej