Burmistrz Sośnicowic  informuje, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w III i IV kwartale 2023 r. oraz w 2024 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT) przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

W celu usystematyzowania danych ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usprawnienia przeprowadzanych, w późniejszym terminie, kontroli prosimy mieszkańców o wypełnienie zamieszczonego poniżej druku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego, lub zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu w Sośnicowicach .

Przypominam, iż zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest obowiązkiem wynikającym z art. 152 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Niezgłoszone instalacje traktowane będą jak zbiorniki bezodpływowe.

W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu : Beata Tarkowska, tel. 32 335-86-41, e-mail : btarkowska@sosnicowice.pl

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków: Dominika Magiera , tel. 32 335-86-22, e-mail : dmagiera@sosnicowice.pl

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego : Dorota Marulewska , tel. 32 335-86-13 , e-mail : dmarulewska@sosnicowice.pl